Privacy Policy

Photowerken, gevestigd aan de Livingstonestraat 71 5665HJ Geldrop, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://www.photowerken.com
Livingstonestraat 71, 5665HJ, Geldrop-Mierlo 0640018430
Cor van Dee is de eigenaar van www.photowerken.com


Persoonsgegevens die wij verwerken
Photowerken.com verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
  jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
  controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
  online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
  worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
  persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
  info@photowerken.com, dan verwijderen wij deze informatie.
  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Photowerken
  verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Photowerken.com analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en
  het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
  Geautomatiseerde besluitvorming
  Photowerken.com neemt verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over
  zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
  worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.
  Photowerken.com gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: bewaar termijn
  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Photowerken.com bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
  realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen
  voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: #bewaartermijn
  Delen van persoonsgegevens met derden
  Photowerken.com verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken
  indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een
  wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
  bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
  van jouw gegevens. Photowerken.com blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Cookies, of
  vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Photowerken.com gebruikt geen cookies of vergelijkbare
  technieken.
  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb
  je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
  maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Photowerken.com heb je het recht op
  gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
  persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door
  jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
  gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of
  bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@photowerken.com. Om er
  zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je
  identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
  readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
  Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk,
  maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Photowerken.com wil je er tevens op wijzen dat je de
  mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
  Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Photowerken.com neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
  maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
  ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed
  beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of
  via info@photowerken.com